Bildiri Metni son gönderim tarihi: 1 Eylül 2023

Yukarıda paylaşılan örnek sunum dosyasının kullanılması zorunlu değildir. İstenmesi halinde farklı şablonlarda hazırlanan sunumlar da kabul edilecektir.

Sunumlarda; kullanılan bildiri başlıkları, herhangi bir firmaya ait reklam sloganları ile aynı olmamalı veya benzerlik gösterilmemesi hususuna dikkati edilmelidir.

BİLDİRİ KURALLARI

1. GENEL
 • Bildiri yazım dili Türkçe olmalıdır, Özet Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
 • Metin içinde ticari bir kuruluşun adı, logosu vs. bulunmamalıdır.
 • Bildiri sahibinin bildirisini abstractagent sayfasından en geç 15 Mayıs 2023’e kadar yüklenmesi gerekmektedir.
 • Bildiriler bilgisayar ortamında MS Word for Windows kelime işlemci programı ile dizilmelidir.
 • Bildiriler https://tuyak.org.tr/tuyak2023/bildiri/ adresindeki abstractagent aracılığıyla internet üzerinden gönderilecektir.

2. YAZIM KURALLARI
2.1 Bildiri Özeti Formatı
 • Bildiri Özeti en fazla 250 kelime olmalı,
 • İngilizce Özeti en fazla 250 kelime olmalı
 • Metin “Arial” formatında, 12 punto ile yazılmalı,
 • Başlık büyük harflerle ve bold(koyu) olarak yazılmalı. Başlığı isim, soyad ve bölüm adı takip etmeli.
 • Bildiri özeti tek satır aralıklı yazılmalı,
 • Bildiri özeti sonunda bir satır boşluk bırakarak “Anahtar Sözcükler” yazılabilir.
 • Kelime limiti olan 250 adet, başlık, yazarın kişisel ve bağlı bulunduğu bölüm bilgilerini ve anahtar sözcükleri kapsamamaktadır.
2.2 Genel Metin Akışı

Bildiride Özet (200 sözcüğü geçmeyen), Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş kısımları olmalıdır. Metindeki konuların numaralandırılması yazarın tercihine bırakılmıştır. Özetin İngilizcesi de olacaktır.

Başlıktan sonra 2 satır boşluk (başlık puntosu büyüklüğünde 2 enter) bırakılarak 3. satırdan yazarın Adı SOYADI yazılmalıdır. Birden fazla yazarı olan bildirilerde yazar adları alt alta yazılmalıdır. Yazar adından sonra 5 satır boşluk bırakılarak 6. satırdan ÖZET’e başlanmalıdır. Ana konu başlıkları (Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş dahil olmak üzere) metinden 4 satır boşluk bırakılarak 5. satırdan, diğer alt başlıklar ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılarak 3. satırdan yazılmaya başlanmalıdır.

Şekil, tablo, grafik, resim ve formüllerin yerleşimi bildiri metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir. Son kısımda ek olarak verilmemelidir.

2.3 Kullanılacak Sayfa ve Kenar Boşlukları

Bildiri metni A4 normunda (210x297mm) kağıda, üstten 30 mm, alttan 30 mm, sağ ve sol yandan 25 mm boşluk bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır.

2.4 Başlık ve Metin Biçimlendirilmesi
 • Bildiri başlığı 16 punto, Arial yazı fontu ile, bold (koyu), bütün harfleri büyük ve yatayda ortalı olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri içinde geçen Özet, Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş başlıkları ve ana konu başlıkları, 10 punto, Arial yazı fontu ile, koyu (bold), bütün harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Alt başlıklar 10 punto, Arial yazı fontu ile, koyu (bold) baş harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni 10 punto, Arial yazı fontu ile sağdan ve soldan hizalı (justify) olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni tek satır aralıklı (line spacing-single) olarak dizilmelidir.
 • Paragraf girintileri (indent) bırakılmamalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Metinde maddeleme gereken kısımlarda aynı im (bullet) veya numaralandırma (numbering) biçimi kullanılmalıdır.
2.5. Şekil, Resim, Tablo, Formül ve Grafiklerin Düzenlenmesi

Bildiri metni içinde kullanılan şekiller mümkün olduğunca bilgisayar ortamında oluşturulmalı (uygun çizim programı ile çizildikten veya scannerden tarandıktan sonra) metnin içine eklenmelidir.

Eğer şekiller bilgisayar ortamında oluşturulamıyorsa, A4 normunda aydıngere teknik resim kurallarına uygun çizilmeli veya mevcut bir şeklin kullanılması söz konusu ise çok net fotokopisi çekilerek gönderilmelidir.

Metinden ayrı olarak gönderilen şekillerin, numaraları, açıklamaları gönderildikleri kağıt üzerine ve metnin içinde yerleştirileceği yere kurşun kalemle işlenmelidir.

Şekil, resim ve tabloların içeriğini oluşturan metinlerin yazım dili bildiri yazım dili ile aynı olmalıdır.

Karmaşık formüllerin yazımında mutlaka “Equation Editor” kullanılmalı formül numarası parantez içinde ve sağdan tab verilerek hepsi aynı hizada yazılmalıdır.

2.6. Kaynaklar ve Özgeçmiş Bölümünün Düzenlenmesi

 Kaynaklar metin içinde dipnot olarak değil, Kaynaklar başlığı altında verilmelidir. Kaynakların yazım biçimi kaynağın türüne göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Kitaplar için
[Ref.No] SOYADI, Adının baş harfi., ”Kitabın Adı”, Yayınevi, Yayın yılı

Dergiler için
[Ref.No] Makale yazarının SOYADI, Adının baş harfi., Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt No, Sayı No, Say. No, Yayın Yılı

Bildiri yazar-yazarlarının kısa özgeçmiş-özgeçmişleri ekte verilen bildiri örneğinde görülen biçimde metin sonunda yer almalıdır.  

 

TÜYAK 2023 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU ETİK KURALLARI
 • Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer aldığı makaleler olarak kaleme alınmalıdır.
 • Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır.
 • Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.
 • Bildirilerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) bir bütünlük içinde olmalıdır.
 • Bildirinin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır.
 • Bildiri dili Türkçe’dir. Bildirilerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dikkat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu kadarıyla kullanılmamalıdır.
 • Bildirilerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır
 • Bildirilerde belirli bir kişi, grup, sınıf, topluluk, firma veya kamu kuruluşu ile personeli hedef gösterilmemelidir.
 • Bilidiri başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganları ile aynı olmamalı veya benzerlik göstermemelidir.
 • Bildirilerde bilerek ve yönlendirme amacıyla yanlış bilgilere yer  verilmemelidir.
 • Bilidirlerde aktarılan konunun sorumluluğu yazarına/yazarlarına  aittir.

Bildiri özetleri https://tuyak.org.tr/tuyak2023/bildiri/ adresindeki abstractagent aracılığıyla internet üzerinden gönderilecektir.

Bildiriler sadece toplantı web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Faks veya posta ile gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken sistem üzerinden otomatik olarak yönlendirileceklerdir.

* 2023 Kayıt ve Bildiri yükleme işlemleriniz için lütfen yeni bir hesap oluşturun.