A-TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Gizlilik Sözleşmesi”)  adresi yazınız adresinde mukim ŞİRKET ÜNVANI  (Bundan böyle kısaca TARAF1 olarak anılacaktır)  ile ………………adres……………………………………………. Adresinde mukim ŞİRKET ÜNVANI  (Bundan böyle kısaca TARAF2 olarak anılacaktır) adresi arasında imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme’de TARAF1 ve TARAF2 tek tek “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

B-AMAÇ

İşbu sözleşme kapsamında taraflar karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacak olup, tarafların C Maddesinde tanımlanan Kişisel Veri’ nin ve Özel Nitelikli Kişisel Veri’ nin işbu Sözleşmenin D maddesinde tanımlanmış olan hangi tarafın, hangi amaç ve/veya amaçlar için, hangi kişi, kişiler veya kişi grubuna ait hangi verileri, E maddesinde tanımlanmış olan hangi şartlara uygun işleyeceklerini ve herhangi bir aykırılık durumunda bu aykırılığın sonuçlarını düzenlemektir.

C- TANIMLAR 

 1. Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 2. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 3. Kişisel Veri (KV): Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 4. Özel Nitelikli Kişisel Veri (ÖNKV): Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 5. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 6. Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
 7. Gizli Bilgi: Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veri
 8. Veri İmha: Elektronik verileri geri kurtarılmaz şekilde silme. Basılı verileri tekrar okunamayacak şekilde yok etme.

D- TARAFLARIN BİRBİRİNE AKTARDIĞI KİŞİSEL ve ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Alternatif 1: Aşağıdaki gibi tek tek yazabilirsiniz

TARAF 1’ in TARAF 2’ye Aktardığı Kişisel Veriler………….örneğin personelimize…………..ait olan ……örneğin personel servis hizmetinin verilmesi .. amacıyla aktarılmaktadır. Aktarılan kişisel veriler…..örneğin kimlik bilgileri (ad/Soyad), iletişim bilgileri (telefon, adres, kişinin alınacağı saat) ‘dir.

Alternatif 2: Tabloda kullanabilirsiniz.

 Taraf 1 in Taraf 2 ye aktardığı kişisel ve özel nitelikli kişisel veri kategorileri:

Veri Sahibi

Kişisel Veri Tipi

Kişisel Veri Kategorisi

Amaç

Taraf 1 Personel

KV

Kimlik Bilgileri (Ad/Soyad)

İletişim Bilgileri (Telefon, Ev Adresi, Ev den alınacağı saat, İş adresi)

Personel servis hizmeti

 

Taraf 1

Tedarikçi Yetkilisi

KV

Kimlik Bilgileri (Ad Soyad, İmza)

İletişim Bilgileri (Firma Unvanı, Adres, E-Posta, Telefon)

Müşteri İşlem Bilgileri (Slip, Tahsilat Makbuzu, Ödeme Tutarı)

Muhasebe, Finans ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Taraf 2’ nin Taraf 1’ e aktardığı kişisel ve özel nitelikli kişisel veri kategorileri:

Veri Sahibi

Kişisel Veri Tipi

Kişisel Veri Kategorisi

Amaç

Taraf 2 Personel (Araç Şoförü, Amiri)

KV

Kimlik Bilgileri (Ad/Soyad)

İletişim Bilgileri (E-Posta, Telefon, İş adresi, Araç Plakası)

Personel servis hizmeti

 

Taraf 2

Personel (Müşteri Temsilcisi, Muhasebeci)

KV

Kimlik Bilgileri (Ad Soyad, İmza)

İletişim Bilgileri (Firma Unvanı, Adres, E-Posta, Telefon)

Müşteri İşlem Bilgileri (Ödeme Tutarı, Fatura, Makbuz)

Muhasebe, Finans ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi

 

E-ŞARTLAR

 1. Taraflar Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri Kanun’a aykırı işlememeyi ve işlenmemesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı kabul eder.
 2. Taraflar Kurum kararlarına aykırı davranmamayı ve Kurum kararlarını düzenli olarak takip etmeyi kabul eder.
 3. Taraflar Kişisel Veri işleme süreci öncesi süreci analiz etmeyi, riskleri belirleyerek önlemleri almayı ve veri sahibini ve diğer Tarafı aydınlatmayı kabul eder.
 4. Taraflar Özel Nitelikli Kişisel Veri işlerken ek önlemler almayı ve Kanunun 6. Maddesinde belirtildiği gibi “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır” maddesine uymayı kabul ederler.
 5. Taraflar Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri işlemeden önce Kanuna uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmeyi ve gerekli durumlarda Açık Rıza almayı kabul eder.
 6. Taraflar Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri paylaşmak için Aydınlatma ve/veya Açık Rıza alma yükümlülükleri yerine getirilmiş dahi olsa, paylaşacakları 3. Taraf ile gizlilik sözleşmesi imzalamayı kabul eder. Devletin yetkili kurum ve kuruluşları ile yapılması gereken kanunen zorunlu paylaşımlar bu madde kapsamında değildir.
 7. Taraflar Özel Nitelikli Verileri paylaşırken daha dikkatli olmayı, elektronik ortamları kriptolu olarak ve kripto anahtarını farklı bir zamanda, farklı bir medya ile paylaşarak güvenliği sağlamayı kabul eder.
 8. Taraflar Özel Nitelikli Verileri paylaşırken daha dikkatli olmayı, basılı evrakların üzerine önem derecesi belirtilmiş ibareler eklemeyi veya bu ibarelerin yazdığı koruyucu kap ve/veya kılıflar ile transfer etmeyi kabul eder.
 9. Taraflar işleyecekleri Kişisel ve Özel Nitelikli Verileri mümkün olduğunca aza indirmek için çaba sarf etmeyi kabul eder.
 10. Taraflar Kanuna uygun olarak Politika oluşturmayı, yürürlüğe almayı, uyulmasını sağlamayı ve denetlemeyi kabul eder.
 11. Taraflar kendi veri işleyenlerini Kanun ve Politika hakkında bilgilendirmeyi, gerekli eğitimleri yapmayı, farkındalığı geliştirmeyi ve Politikaya uyulup uyulmadığını denetlemeyi kabul eder.
 12. Taraflardan birinde Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Verilerin kanuna aykırı işlenmesi veya veri sızıntısı olması durumunda öncelikle Kanunda belirtilen süre içerisinde Kuruma başvurmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede diğer Taraf a bilgi vermeyi kabul eder.
 13. Herhangi bir sebeple, Kişisel Veriler veya Özel Nitelikli Kişisel Veriler sözleşmeye ve Kanun’a aykırı olarak işlenmiş olsa bile Kanuna uygun olarak Kişisel Verileri İşleme yükümlülüğünün aynen devam ettiğini kabul eder.
 1. Taraflar veri işleyen personelleri ile gizlilik sözleşmesi yapmayı taahhüt eder.
 2. Taraflar veri işleyen personelleri ile verilerin Kanuna ve bu sözleşmeye uygun işlenmesi için disiplin cezası tedbirleri içeren anlaşmalar yapmayı kabul eder.
 3. Taraflar veri işleme amacı ortadan kalktıktan sonra Kişisel Verileri imha etmeyi taahhüt eder.
 4. Taraflar veri işleme için hukuksal sebep ortadan kalktıktan sonra Kişisel Verileri imha etmeyi taahhüt eder.
 5. Taraflar karşılıklı olarak Kanuna ve Politikalarına uyup uymadıklarının denetlenmesini kabul ederler.

F- Sözleşme’nin Geçerlilik Süresi

İşbu Sözleşme, Tarafların ticari ilişkisi bitse dahi, tarafların işledikleri kişisel verilerin imhası gerçekleşene kadar geçerlidir. Tarafların karşılıklı olarak işledikleri verileri imha etmeleri sonrası kendiliğinden geçersiz olacaktır.

 

G- Diğer Hükümler

 1. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve bu kanun kapsamındaki Taraf 2 ve Taraf 1 yükümlülükleri;

  Taraflar tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesinde bu sözleşmenin D maddesinde belirtilen bilgilerine erişir/erişebilir bu kapsamda veri sorumlumuzun yetki verdiği personellerimiz TC kimlik numaraları, kimlik/pasaport bilgileri, ikametgah/iletişim bilgileri (telefon numarası-eposta adresi-adres), sağlık bilgileri, görüntü/ses kaydı/fotoğraf, kredi kartı bilgileri/hesap numaraları, vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, ırk ve etnik kökeni, siyasi düşüncesi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile adli sicil bilgilerini EGM’ nin savcılık yetkisi dışında hiçbir biçimde kullanmaz.

  Taraflar’ a ait ticari yapı, fiziki durumu, tüm çalışanlarımızın (yönetici, personel) görev yetki sorumluluk bilgileriyle; bunların kişisel verilerini çıkar veya başka bir amaç dahilinde kullanamaz.
 1. Taraf 2 Veri Sahibinden Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini elde eden Veri Sorumlusu, Taraf 2, Taraf 1’İn aktardığı Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri alarak işleyen Veri İşleyen konumunda olan Veri Sorumlusudur. Taraf 2 Veri Sorumlusu olarak topladığı kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri veri sahibini aydınlatarak ve gerektiğinde açık rızasını alarak Taraf 1’ e iletmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
 2. Taraf 1 Taraf 2’ nin göndereceği kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin Taraf 2 tarafından kanuna uygun elde edildiği ve işlendiğini varsayacaktır. Taraf 2 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak veri işleme yükümlülüğünde olduğunu ve yasaya uygun olarak verileri elde edeceğini ve veri işleyeceğini taahhüt eder.
 3. Olması ihtimali olan müşteri şikâyet, iptal ve/veya iade taleplerinde taraflar, müşteri ilk olarak hangi tarafa başvurmuş olursa, müşteriyi ispat edilebilir şekilde aydınlatmadan ve ispat edilebilir şekilde açık rızasını almadan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini birbirlerine aktarmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.
 4. Herhangi bir Tarafın, işbu Sözleşme’ den doğan haklarını kullanmaması, bu haktan ferağ edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Herhangi bir Tarafın, karşı Tarafça yerine getirilmesi için verilen taahhüdünden açıkça ferağ etmiş olması bu taahhüdün sonraki ihlallerinden de ferağ edildiği anlamına gelmeyecektir.
 5. Taraflar, bu Sözleşmenin herhangi bir biçimde ihlalinin diğer Tarafa tamiri olanaksız zararlar verebileceğini ve bu gibi zararların tazminat verilerek giderilemeyeceğini kabul etmekte ve onaylamaktadır. Bu nedenle, söz konusu ihlalin vukuu halinde, Taraflardan zarar gören, diğer Tarafa kendi ihtiyar hakkına göre ihtiyati haciz ve sair hukuki tasarruf yollarına başvurabileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlali neticesinde, zarar veren taraf, kesinleşmiş bir yargı kararına dayanan doğrudan zararların tazmini ile sorumludur.
 6. Yetkili mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilmesi durumunda, söz konusu hüküm geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilecek ve işbu Sözleşme ‘de yer almadığı varsayılacak, ayrıca Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyerek devam edecektir.

H- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme, Bildirimler

İşbu Sözleşme ’ye, Türk Hukuku uygulanacak olup, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle yorumlanması gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı uyarınca yorumlanacaktır.

Sözleşme ’de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine riayet edilmemesi Gizli Bilgi’nin ifşası anlamına gelecektir. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’nin kendilerine yüklediği yükümlülüklerin ifa edilmemesi sebebiyle doğacak kesinleşmiş bir yargı kararına dayanan doğrudan zararları tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt ederler.

Tarafların arasında herhangi bir ihtilaf vukuunda, 1 (bir) ay içerisinde çözümlenmek üzere öncelikle müzakere yoluyla çözüm aranacaktır.

İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler yazılı olacak ve tarafların (1.) maddede gösterilen adresleri tebligat adresi sayılacaktır.  Adres değişikliği halinde Taraflar yeni adreslerini 10 gün içinde karşı Tarafa bildirecektir. Aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilir.

8 ana başlıktan oluşan işbu Sözleşme, ……………  tarihinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Sözleşmenin iki asıl nüshasını tarafların yetkilileri teslim almıştır.