TÜYAK

Madde 1) VAKFIN ADI ve İKAMETGAHI
Vakfın adı TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA ve EĞİTİM VAKFI’ dır. Vakfın kısa adı TÜYAK olarak kullanılacaktır.İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

Madde 2) VAKFIN GENEL MERKEZİ
Vakfın merkezi  İstanbul ili, Şişli ilçesinde olup, adresi Perpa Ticaret Merkezi, B Blok Kat 9 No.1376 Okmeydanı Şişli 34381 İstanbul’dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde 3) VAKFIN AMAÇLARI
Vakfın başlıca amaçları şunlardır.
a) Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve  teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek.
b) Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmeleri  için  görsel yayınlar hariç yayın yapmak,  eğitici  filmler  hazırlamak, halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak veya desteklemek. Yangın önleme konusunda çalışanların  bilgi ve görgüsünü artırmaları için yurt dışına göndermek.
c) Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.
d) Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserlerinin yangın güvenliğin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.
e) Yangında yaralanan itfaiyecilere ve ölen itfaiyecilerin ailelerine maddi destek ve çocuklarına burs sağlamak. Vakıf üyelerinin çocuklarına eğitim amacıyla yardım sağlamak. Yabancı dil öğrenecek itfaiyecilere yardımcı olmak.
f) İtfaiye ile ilgili araştırma yapmak ve itfaiye ihtiyaçlarının temininde yardımcı olmak, itfaiye mensuplarına yardım etmek.
g) Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar,  test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, çalıştırmak ve işletmek
h) Ülke genelinde gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırmak için çalışma yapmak, gönüllü itfaiyeciliği desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak.
i)  İtfaiye çalışanlarının ve emeklilerinin yararlanabileceği her türlü sosyal  amaçlı  kooperatiflerin kurulmasına yardımcı olmak, kurmak veya kurulmuş olanlarını desteklemek.

Madde 4) VAKFIN FAALİYETLERİ
Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.
a) Toplum yararına olan yangın güvenliği ve yangından korunma konularında araştırma yapar, yaptırır, bu konularda başarılı olan sanayi kuruluşlarını, sistem kurucularını ve itfaiyecileri destekler ve teşvik ödülleri verir.
b) Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak  açıklar, ilgili  kuruluşlara  duyurur. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenler.
c) Yangın önleme ve yangın güvenliği alanında çalışanlara ve itfaiyecilere imkanlar ölçüsünde karşılıksız burslar, kitaplar, ikamet yerleri, dinlenme, kültürel ve spor tesisleri ve araçlar, sağlık yardımları, öğretim ve araştırma malzemesi sağlar.
d) Türk ve yabancı itfaiyeler, meslek kuruluşları, kamu veya özel kuruluşlar ile amaçlarına uygun işbirliği yapar ve gerekli hizmetleri karşılar.
e) Yangından korunma ve yangın eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve uygulamama esasları ile paralel olarak uygulama standartları ve yönetmelikleri, el kitapları ve uygulama kılavuzları hazırlar, bunların yayınlanması  ve dağıtımını gerçekleştirir. Yangından korunma alanında ülkede geçerli standartların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar  ve yapılmasına destek olur.
f) Amaçlarına uygun tesisleri kurar, kurulmasına yardım eder ve işletir.

Madde 5) VAKFIN  MALVARLIĞI
Vakfın kuruluş esnasında  malvarlığı, kurucular tarafından  tahsis edilen 50.000.000 TL dır.
Çeşitli gelir getirici faaliyetler sonucu ve bağışlar  yoluyla  sağlanacak gelirler de bu varlığa
katılır.

Madde 6) VAKFIN GELİRLERİ
a)  Resmi ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, ayni ve nakdi,
menkul ve gayri menkul bağışlar,
b)  Vakfın amacına  yönelik olarak vakıf tarafından kurulan tesis ve ticari işletmelerin karları,  varlığından ve faaliyetinden elde edilecek her türlü gelirler,
c)  Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından, satışlarından ve mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler,
d)  Çeşitli  yayın gelirleri, Vakfın yararına düzenlenecek  balo, konser, müsamere, kermes
ve benzeri toplantılarla piyango ve her türlü sosyal organizasyon gelirleri.

Madde 7) VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI
Vakıf yıllık gelirlerinin  %20 si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara,  % 80 ‘i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. Vakfın gelirleri yıllık masrafları karşılanmadığı takdirde ilerideki yıllara ait gelirlerinden elde edilmek şartıyla Yönetim Kurulu Vakıf varlığından sarfiyat yapılmasına yetkilidir.  Ancak kurucu üyelerinin taahhüt ettikleri kuruluş  mal  varlığından sarfiyat yapılamaz.  Vakfın personel, menkul, gayrimenkul, vesaire ihtiyaçları Vakfın gelirlerinden sağlanır.

Madde 8) VAKFIN ORGANLARI
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a)    Mütevelli Heyet
b)    Yönetim Kurulu
c)    Denetim Kurulu

Madde 9) MÜTEVELLİ HEYETİ
9.1.    Vakfın mütevelli heyeti,  ekli listede adları yazılı bulunan kişilerden oluşur.
Sonradan boşalan mütevelli heyet üyeliğine, yönetim kurulu tarafından teklif edilip, mütevelli heyetçe kabul edilen kişiler seçilir.

9.2. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim Kurulunu seçmek
b) Denetim Kurulunu seçmek
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarının aynen veya değiştirerek kabul etmek
f) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini , verilecekse miktarı belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedine ilave ve değişiklik yapmak
h) Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

9.3. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylaması konularının görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ve seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun lüzumu üzerine veya mütevelli heyet üyelerin en az birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli Heyet toplantılarında gündemin ilk maddesi olarak bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üyeden oluşan divan seçimi yapılır. Toplantıyı bu divan yönetir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük  ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Madde 10) YÖNETİM KURULU
10.1.Vakıf Yönetim Kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 9(dokuz) asıl ve 9(dokuz) yedek üyeden oluşur. Vakıf senedinin Geçici 1. Maddesinde yazılı ilk yönetim kurulunun ilk üç üyesi vakıf yönetim kurulunun daimi asıl üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili, sekreter üye ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine  sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcudunu çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
10.2.YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarının hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar
c) Vakıf malvarlığının devredilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına , bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturulabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yılık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili gündemi hazırlar ve hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.
m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Madde 11 ) VAKFIN TEMSİLİ
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan vekiline devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirleyeceği esaslar dahilide kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabı tanzim ve devretmeye yetkili kılınabilir.

Madde 12 ) DENETİM KURULU
Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Madde 13) GAYRİMENKUL TASARRUFU, SATINALMA, REHİN VE BORÇLANMA
Aşağıda işlemler yönetim kurulunun kararına bağlıdır:
a) Vakfın faaliyetlerini yürütebilmesi içi gayrimenkul alınması ve kiralanması
b) Vakfın mal varlığının verimli şekilde işletilmesi amacı ile her türlü işlemlerin yapılması
c) Vakfın satın aldığı veya bağış ve vasiyet yoluyla iktisap ettiği gayri menkullerin temliki, tasarrufunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınmak şartıyla, diğer iktisadi kıymetlerin mübadelesi, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde diğer aynı hakların kurulması
d) Esham ve tahvilat satın alınması ve gereğinde rehin edilmesi veya satılması
e) Vakfın mal varlığını tehlikeye sokmayacak şekilde borçlanma
f) Vakfın amacına sarfedeceği gelirleri arttırmak için para mevduatlar ve mal varlığına dahil kıymetlerle işletmeler ve şirketler kurma ve şirketlere katılma.

Madde 14) HUZUR HAKKI
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Madde 15) RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

Madde 16) VAKFIN SONA ERMESİ
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın malvarlığı konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının azılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.
 
Madde 17) VAKIF SENEDİ TESFİRİ
Bu vakıf senedinde yazılı herhangi bir tesfiri Vakıf yönetim kuruluna ait olup onun kararı kesindir.

MADDE 18) VAKIF KURUCU ÜYELERİ
Bu vakfın kurucu üyelere şu kişilerden oluşmuş ve vakfa yaptıkları taahhütler karşılarında gösterilmiştir.

Talep Formu

TÜYAK yayınlarını temin etmek için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. Formun gönderimini yaptıktan sonra, tarafınıza bilgilendirme maili gelecektir.

Tüyak Bildiri Kitapları hariç, Teknik Yayınlarımız ücrete tabidir.

Talep Edilen Yayın

Bilgi Formu

TÜYAK yetkililerinin bilgi talebinizle ilgili size dönüş yapabilmesi için iletişim bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekmektedir.