DERNEK

MADDE 1.) DERNEĞİN ADI
Derneğin Adı “Yangından Korunma Derneği” dir.

MADDE 2.) DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 3.) AMACI VE FAALİYET ALANI 
1-Yangından korunma yolları alanında faaliyet gösterecek  Derneğin amacı yangından korunma ve yangınla mücadele ile ilgili faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşları bir araya getirerek;
2-Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını asgariye indirmek,
3-Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak,
4-Yangından korunma ve yangınla mücadele konularında ürünlerin geliştirilmesine destek olmak,
5-Yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak, ülke çapındaki ve yerel yangın yönetmeliklerinin amacına uygun hazırlanması konusunda faaliyette bulunmak,
6-Yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak, yangın güvenliğini ilgilendiren standartların hazırlanması konusunda faaliyette bulunmak,
7-Kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda faaliyette bulunmak.
8-Ülke’de yangın korunumu ve ilgili sektörlerinin gelişmesi sağlama, etik kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlama,
10-Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
11-Yangın korunumu sektörü bütününün çıkarlarını gözetme,
12-Sektörün yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
13-Üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara değer katacak hizmet sunmaktır.

MADDE 4.) ÇALIŞMA BİÇİM VE KONULARI
Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirten konu ve alanlarda çalışmalar yapabilir:
1-Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, yangından korunma ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar. yanıltıcı haber ve yönlendirmeyi önlemeye çalışır.
2-İtfaiye kuruluşlarının ve itfaiyecilerin sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar.
3-Yangınla ilgili faaliyet gösteren firmaları içeren sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar.
4-Yürürlükte olan standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya çalışır. Bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışır.
5-Sektörün gerek iç gerekse dış piyasada (ihracata ve tanınmaya yönelik olarak) gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, kalkınma plan-programı vb. düzenlemeleri izler, değerlendirir ve bu konulardaki dernek görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurur.
6-Üyelerin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunur.
7-Üyeleri arasında ticari ve sair hususlarda çıkacak ihtilafların, uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halline çalışır.
8-Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girer, görüş belirtir ve ortak çalışmalar yapar.
9-Amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur.
10-Derneğin amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir, gerekli işlemler ilgili mülki makam nezninde yapılır. Amblem, derneğin yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde kullanılır.
11-Her türlü yayın kanalıyla ilerleme ve gelişmeleri duyurur, aydınlatır, uyarır, komisyonlar kurar, organizasyonlar yapar, amacını gerçekleştirmeye çalışır. Üyelerin, görgü, bilgi ve deneyimlerinin gelişmesini sağlayacak yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.
12-Dernekler Kanunu’nun 22. Maddesi uyarınca, dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınmaz mal ile her türlü taşınır malları satın alır, kiralar ve mülkiyetinde olabilecek gayri menkulleri kiraya verebilir. Tapuda satın alma tescil işlemlerinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildireceği bu taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, mevcut ya da satın alınma, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları satabilir.
13-Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu ana tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul edebilir.
14-Derneğin tüzüğünde yer alan amaç maddelerine uygun çalışmaları görülen tüzel kişiler ile gerçek kişilere ödül veya hediye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Ödül veya hediyenin cinsi ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
15-Dernek  amaçlarına  ulaşabilmek  için  İktisadi  teşekkül  oluşturur. Yönetim  Kurulu  İktisadi teşekkülü oluşturmakla  yetkilidir. Bunun için Yönetmelik Yönetim Kurulunca çıkartılır.
16-Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gerekli diğer çalışmaları yapabilir.
17-Gerekli görülen yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
18-Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..
Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.
19- Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
20- Dernek amaçlarını ve çalışma koşullarını gerçekleştirmek ve uluslar arası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; uluslararası faaliyette bulunabilir, yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir.
Yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olabilir.

MADDE 5.) ÜYELİK
5.1.ÜYELİK ŞARTLARI
1.    Yangından korunma veya yangınla mücadele konusunda faaliyet gösteren 18 yaşını bitirmiş fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.
2.    Üyelerin, Türkiye’de ikamet etmesi ve Dernekler Yasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlama yasaklamalarına girmemesi gerekmektedir.
3.    Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye kabul edilebilmesi için Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması gerekir. (Fahri ve onursal üyelikler için Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.)
4.    Tüzel kişilik olarak üye olunması halinde şirketin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişiler oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, ilgili tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenerek  Derneğe bildirmek durumundadır.

5.2.ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin dört çeşit üyeliği vardır;
1.    Asıl Üye
2.    Aday Üye
3.    Fahri Üye
4.    Onursal Üye
5.    Öğrenci Üye

5.2.1.Asıl Üyeler;
A) Yangından korunma veya yangınla mücadele konusunda en az 5 yıldır faaliyet gösteren,
B) Derneğe girmek istediğine dair imzalı müracaat formu veren,
C) Bu tüzüğe göre aidat vermeyi ve Dernek Mesleki Ahlak Kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş,
D) Yönetim Kurulu’nca Dernek Asıl üyeliğine kabul edilen;
gerçek ve tüzel kişilerdir.

5.2.2.Aday Üyeler,
Derneğe Asıl üye olma şartlarını başvuru tarihinde tam olarak sağlayamayan ve Yönetim kurulu kararı ile dernek aday üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
Aday üyeler, Asıl üyelerin yarısı kadar yıllık aidat öderler.
Aday üyelerin oy hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim kurullarına seçilme hakları yoktur.
Aday üyelere çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum, panel ve uluslararası toplantılarda Yönetim Kurulu kararı ile olmak kaydıyla derneği temsil yetkisi verilebilir.
Aday üyeler, derneğe Asıl üye olma şartlarına haiz olduklarında Yönetim Kurulu kararı ile Asıl üyeliğe kabul edilebilirler.

5.2.3.Fahri Üyeler,
Dernek faaliyetlerine yararlı olacağı düşünülen ve Yönetim kurulu kararı ile dernek fahri üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
Fahri üyeler, yıllık aidat ödemezler.
Fahri üyelerin oy hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim kurullarına seçilme hakları yoktur.
Fahri üyelere çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum, panel ve uluslararası toplantılarda Yönetim Kurulu kararı ile olmak kaydıyla derneği temsil yetkisi verilebilir.

5.2.4.Onursal Üyelik;
Bir payedir.  Derneğe ve yangınla mücadele konusuna büyük maddi ve manevi yardımları görülen gerçek kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kaarı ile Onursal Üyelik payesi verilebilir. Bu paye, kişiye oy ve seçim hakkı kazandırmaz. Onursal Üyelik payesi Asıl, Aday veya Fahri üye olanlara verildiği takdirde Asıl, Aday veya Fahri üyelik statüsünü değiştirmez.

5.2.5.Öğrenci Üyelik
a)    Üniversitelerin mühendislik,, mimarlık ve ilgili teknik okullarda okuyan, 18 yaşını doldurmuş adaylar  öğrenci üye başvurusunda bulunabilir.
b)    Başvuruda bulunan adayın 25 yaşını aşmamış olmalıdır.
c)    İlgili meslek dallarında okuyan öğrenci üye öğrenci olduğuna dair belgeyi her yıl beyan etmek zorundadır.
d)    Yangın korunum sektörünü tanıma, iyi ilişkiler kurmak üzere tanımlanan öğrenci üye derneği giriş bağışı ve aidat ödemez.
e)    Öğrenci üye dernek üyeliğine kabul edildiğinde dernek organizasyonlarında gönüllü çalışmaya hak kazanır
f)    En az iki dernek üyesi referansı ile başvuruda bulunan adayın üyeliği Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
g)    25 yaşını dolduran veya öğrencilik durumu sona eren öğrenci üyenin  üyeliği son bulur. Öğrenci üyenini asıl üyeliğe geçişi 5.2.1.  maddesinde yer alan şartların sağlanmasıyla olabilir.
h)    Öğrenci üye dernek yönetim ve denetim
i)    kurullarına giremez. Genel kurulda oy kullanamaz.

5.3.ÜYELİĞE KABUL
Dernek üyeliğine kabul edilmede aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;
1.    Derneğin 2 (iki ) üyesinin  teklifi  ve öneride bulunması , üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması,
2.    Bu tüzük doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi,
3.    Bilahare belirlenecek iç tüzük uyarınca Üye Tetkik ve Kabul Komisyonu’ndan gerekli kabul kararının alınması,
4.    Yönetim Kurulu’nun toplam üye sayısının 2/3 oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alınması,
5.    Adayın giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur.
6.    Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde, (üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde) karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

5.4.ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelik aşağıdaki koşullarda sona erer;
1.    Ölüm,
2.    Üyelikten ayrılma isteğini istediği zaman yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurarak,
3.    Derneklere üye olma hakkının kaybolması.
4.    Onur Kurulu kararı ve Yönetim Kurulunun uygulaması,

Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybedenler hariç olmak üzere, isteği ile üyelikten ayrılanların aidat borcu, ayrılma isteğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybeden ve ayrılmak zorunda kalan üyelerde ise, sadece bu nedeni oluşturucu olayın vuku bulduğunun tespiti tarihine kadar olan aidat borçları alınır.
Kendi isteği ile üyelikten ayrılanlar en az 1(bir) yıl süre ile derneğe üye olamazlar.

5.5.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır;
1.    Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,
2.    Dernek sekreteri veya saymanın ya da dernek başkanının (30) otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarını ödememek,
3.    Dernek faaliyetlerinden, toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, genel kurullarda oyunu bizzat veya diğer bir üye aracılığı ile kullanmamak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak,
4.    Derneğe üye olma hakkını kaybetmek.

MADDE 6.) DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları şunlardır;
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Onur Kurulu
Bunlar dışında Yönetim Kurulu lüzum göreceği konularla ilgili olarak kurul, komite ve komisyonları kurabilir.

MADDE 7.) GENEL KURUL
Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır.

7.1.GENEL KURUL’UN TOPLANMASI
A) Yönetim Kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Mart ayında toplanır.
B) Bundan başka her zaman;
Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,
Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yazılı isteği üzerine,
Dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine,
Yönetim Kurulu’nun bir ay içinde yapacağı çağrı ile olağanüstü toplanır.

7.2.GENEL KURUL’A KATILMA HAKKI
Genel Kurul’a katılma hakkı, derneğe olan borçlarını ödemiş tüm asıl üyelere tanınmıştır. Katılma hakkı bulunan bu asıl üyelerin;
Eşit olarak oy verme,
Seçme,
Yönetim ve Denetim Kurulları’nda görev alamayacakları kanunda belirtilenler hariç, seçilme hakkı mevcuttur.
Asıl üyelerin dışındaki üyeler de izleyici olarak Genel Kurul toplantılarına katılabilirler.

7.3.GENEL KURUL’A ÇAĞRI
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.
Genel Kurul’a katılacak üyelere ; Yönetim kurulunca  en az on beş gün önceden, birinci toplantının, günü, saati, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı bildirilir.

7.4.TOPLANTININ YERİ
Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mülki idare sınırları içinde olmak üzere, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

7.5.TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

7.6.TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurlu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, başkana yardımcı olacak bir Başkan Vekili ve toplantı tutanağını düzenleyecek bir Katip seçilir.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

7.7.GENEL KURUL’UN GÜNDEMİ
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

7.8.OY KULLANMA VE KARAR YETER SAYISI
Toplantıya katılma hakkı bulunan her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanır.
Yönetim ve Denetim Kurulları üye seçim için gizli oylama, diğer konularda, Genel Kurul’ca verilecek karara göre açık veya gizli oylama yapılır.
Karar yeter sayısını, oy veren üye sayısından kararsız ve geçersiz oylar düşüldükten sonra kalan oyların yarıdan fazlasının oy çoğunluğu oluşturur.
Bu tüzükte, dernekler kanununda veya dernek iç tüzüklerinde derneğin feshi, tüzük değişikliği gibi önemli konular için farklı karar yeter sayıları belirtildiyse, bu oranlar kullanılır.

7.9.GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
1.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarını incelenmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4.    Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5.    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6.    Derneğin uluslararası faaliyetlere katılması, yurtiçi ve  yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
7.    Derneğin fesh edilmesi,
8.    Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek,
9.    Gündemde getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak,
10.  Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
11.  Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek
12.  Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek

MADDE 8.) YÖNETİM KURULU
8.1.YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca üyeleri arasından gizli oyla ve 2 yıl için en çok oy alanlardan sırası ile 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur.
Asıl üyelerden boşalma olunca yedek üyeleri göreve çağırmak zorunludur. Tüm yedek üyelerin göreve çağrılması durumunda Genel Kurul sadece yedek üyeleri tamamlamak için toplantıya çağrılabilir.
Dernek üyeleri; Yönetim Kurulunda, son 10 (On)  yıl içinde  toplam (en fazla ) 3 (üç) dönem görev yapabilirler.  Yönetim Kuruluna seçildikten sonra ilk üç ay içinde istifa ederek görevden ayrılmayan Yönetim Kurulu üyeleri o dönem için görev yapmış sayılır.
Yönetim Kurulu, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter, bir Sayman seçerek görev bölümü yapar.  Dernek üyeleri en fazla 2 (iki) dönem üst üste başkanlık yapabilir.
Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın ard arda üç olağan toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona erer ve kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

8.2.YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
1.    Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
2.    Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
3.    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,
4.    Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,
5.    Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
6.    Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,
7.    Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
8.    Dernek çalışması için gerekli göreceği iç tüzükleri hazırlamak, değiştirmek ve iptal etmek konusundaki kararları 2/3 oy çoğunluğu ile almak
9.    Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek,
10.    Yapacağı olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini sağlamak,
11.    Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek,
12.    Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezninde gerekli teşebbüslerde bulunmak,
13.    Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan üyelere bilgi vermek,
14.    Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
15.    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
16.    Onur Kurulu kararlarını uygulamak.

8.3.YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim kurulu ortalama ayda bir defa olmak üzere önceden kararlaştırılmış toplantı gününde toplanır.
Toplantı çağrıları başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan vekili tarafından yapılır.
İç tüzük değişikliği ve üye kabul kararları Yönetim Kurulu toplam üye sayısının 2/3 oy çokluğu ile alınır.
Diğer kararlar, toplantıya katılanlardan kararsız oylar düşüldükten sonra kalan oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf bu çokluğu sağlamış sayılır.

MADDE 9.) DENETLEME KURULU
9.1.DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üyeleri arasından gizli oyla ve 2 yıl için en çok oy alanlardan sırası ile 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur.
Kurul ilk toplantısında aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer, bir yılı geçmeyen aralıklarla olağan olarak, gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

9.2.DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
1.    Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde  bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı  inceleme sonuçlarını ve önerilerini “Yönetim Kurulu” na ve toplandığında Genel Kurul’ a da bir raporla bildirmek,
2.    Yönetim Kurulu’nca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirtmek,
3.    Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurul’ a sunmak,
4.    Yönetim Kurullarının görev devir ve teslim işlemlerinin Genel Kurul’ ca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini, dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak,
5.    Yönetim Kurulu toplantılarına en az bir üyesini göndermek, (Denetleme Kurulu üyesinin gelmemesi, Yönetim Kurulu toplantısının ertelenmesini gerektirmez.)
6.    Gerektiğinde Genel Kurul’ un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

MADDE 10.) ONUR KURULU ;
Onur Kurulu, en az 15 yıl mesleki deneyimi olan dernek üyeleri ve yangın korunum sektörü temsilcilerinden/duayenlerinden 2 yılda bir seçilir. Onur Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Kurul yaptığı ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçer. Başkan kurul toplantılarını yönetir.
Onur Kurulu; Yönetim Kurulu’nun talebi veya gerekli görmesi durumunda toplanır. Kurula iletilen olayların içeriğine, tarafların durumuna ve özellikle olayın dernek uyum ve düzenine yaptığı etkinin önem derecesine göre hukukun ilkeleri, adaleti ve objektif kriterleri gözetmek zorundadır.

Onur Kurulu’nun görevi,
– Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşların onurlandırılmaları için yönetim kuruluna öneride bulunmak,
– Dernek üyeleri hakkında olabilecek şikayetleri inceleyerek kararlarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmektir.
Bu görüş ve öneriler;
     a) Şikayetin reddi,
     b) Üyeye yapılacak yazılı uyarı veya kınama
     d) Bütün üyelere duyurulacak şekilde uyarı,
     e) Üyelikten kesin olarak çıkarma,
şeklinde olabilir.
Onur Kurulu çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeyi sadece yönetim kuruluna yapar. Onur Kurulu kararların uygulanması, gerekli tedbirlerin alınması Yönetim Kurulu tarafında yürütülür. Sonuç yazı ile ilgili üyeye bildirilir. Üyenin verilecek karara Genel Kurulda itiraz hakkı saklıdır.

MADDE 11.) DİĞER KURUL VE KOMİSYONLAR
Yönetim Kurulu lüzum göreceği konularla ilgili olarak kurul komite ve komisyonları kurabilir. Bu organlar devamlı olabileceği gibi, belirli bir görevle tahditli olarak da kurulabilir.
Organların hazırladıkları raporların veya vardıkları neticelerin bağlayıcı bir niteliği yoktur. Kararın niteliğine göre Yönetim Kurulu veya Genel Kurulca benimsenen hususlar bağlayıcı nitelik kazanırlar.
Yönetim Kurulu, komisyonların çalışması ile ilgili iç tüzükler hazırlar, gerektiğinde değiştirir.

MADDE 12.)ŞUBELER
Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 13.)DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ
13.1.DERNEĞİN GELİRLERİ
1.    Üyelik için başvuru sırasında bir defaya mahsus olarak genel kurulca tespit edilen  üye giriş aidatı,
2.    Üyelerden her çalışma döneminde alınan ve genel kurulca tespit edilen yıllık üyelik aidatı,  Yıllık aidatlar, Mart ayının sonuna kadar yatırılmak zorundadır.
3.    Dernekler kanununa aykırı olmayan yapılan bağışlar, yardımlar ve vasiyetler.
4.    Dernekçe yapılan veya tertiplenen konferans, sempozyum, fuar, balo, eğlence, temsil, konser, piyango ve spor yarışması gibi faaliyetlerde sağlanacak gelirler.
5.    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

13.2.DERNEĞİN GİDERLERİ
Derneğin giderleri, yönetsel çalışmalarını ve hizmetleri göz önünde tutularak çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler halinde gösterilir.
Dernek gelirlerinin  en az %80 ini amaçları doğrultusunda harcamak zorundadır.

13.3.GELİR VE GİDERLERDE USÜL VE BORÇLANMA USULLERİ
1.    Yukarıdaki fıkralardaki önceden miktarı belirlenebilen gelirler çalışma dönemi bütçesinde kesin tutarlar olarak ve diğer gelirler iz değer olarak saptanır ve Genel Kurul’un onayından sonra uygulamaya girer.
2.    Çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre Başkan ya da Yönetim Kurulu’nun oluru alınarak yapılır.
3.    Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.
4.    Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
5.    Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
6.    Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
7.    Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi  5 yıldır.
8.    Derneğin Borçlanma Usulleri 
Dernek,kişi veya kurumlara borçlanabilir.Ancak,ne amaçla,ne kadar borçlanılacağı  ve geri ödeme koşullarının  nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi  ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

MADDE 14.) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 15.) YASAL  DEFTERLER
Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler  ile, 4771 sayılı Medeni yasanın 62. maddesine dayanılarak çıkartılan  Yönetmelik’te  ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu  yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde  tutar.
Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

MADDE 16.) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Dernek  Ana tüzüğü  Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi  şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak   toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak  tüzüğün değiştirilme   onaylanmasına  ilişkin  Genel Kurul kararları, toplantıya  katılanların 2/3  çoğunluğu  ile  alınır.

MADDE 17.) DAĞITILMA (FESİH VE TASFİYE)
Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Yasasının 15 maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine  uygun şekilde yapılmak üzere  her zaman mümkündür.
Dernek Genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından  yasal süresi içinde  mülki amirliğe yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur.
Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfına devreder. Genel kurul karar almadığı taktirde derneğin bütün para,mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devir edilir. 
Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 18.) HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk yasaları, tüzük ve yönetmelikleri uygulanır.

MADDE 19.) KURUCULAR
Ad, meslek ya da sanatları, uyruk ve konut adresleri ekte yazılı kişiler Derneğin kurucu üyeleridir.

ADI SOYADI   
Süleyman Bulak   
Cem Eğrikavuk  
Korhan Işıkel   
Orhan Kalafatoğlu  
Ali Murat Kangün
Prof.Dr.Abdurrahman Kılıç  
İsmail Turanlı  
Serhat Uysal   
A.Haluk Yanık   

Talep Formu

TÜYAK yayınlarını temin etmek için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. Formun gönderimini yaptıktan sonra, tarafınıza bilgilendirme maili gelecektir.

Tüyak Bildiri Kitapları hariç, Teknik Yayınlarımız ücrete tabidir.

Talep Edilen Yayın

Bilgi Formu

TÜYAK yetkililerinin bilgi talebinizle ilgili size dönüş yapabilmesi için iletişim bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekmektedir.